บาคาร่าเว็บตรง กรมทางหลวงชนบท เปิดทางเข้า ดอยอินทนนท์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย อย่าหาทำ! มอเตอร์ไซค์ย้อนศร แทรกรถบรรทุกกลางถนน

บาคาร่าเว็บตรง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 – บ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนพื้นที่เข้าโครงการหลวง ดอยอินทนนท์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม 

ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 – บ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนพื้นที่เข้าโครงการหลวง ดอยอินทนนท์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการขนส่งผลิตผลทางเกษตรได้ทุกฤดู

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้สามารถเข้าสู่พื้นที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมถึงสามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะได้อีกเส้นทางหนึ่ง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้มอบให้ ทช. พิจารณาดำเนินการสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่ง ทช. ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการหลวงมาตั้งแต่ปี 2551

โดยได้กำหนด “มาตรฐานถนนหลวงภูเขา” สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันและเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 – บ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ทช. ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านขุนกลาง ดอยผาตั้ง (กม.ที่ 0+000) และสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านขุนยะ (กม. ที่ 17+611) รวมระยะทางทั้งสิ้น 17.660 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 4 – 6 เมตร

พร้อมก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบระบายน้ำข้างทาง ราวเหล็ก และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ปัจจุบันโครงการฯมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 30 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานดินชั้นคันทาง งานโครงสร้างทาง/ผิวจราจร งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานรางระบายน้ำ งานคันหินและรางตื้น

นอกจากนี้ในระหว่างการก่อสร้างได้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในพื้นที่ โดยได้ติดตั้งป้ายเตือนพร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทั้งนี้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 135.500 ล้านบาท (งบผูกพันปี 2562 ถึง 2565)

รัฐบาลจัดทำ พระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ เฉลิมพระเกียรติในหลวง

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า โครงการจัดทำ พระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เป็นการจัดทำครั้งแรก ร่วมกันระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กับ มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน

ได้นำ“พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ” พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย จำนวน 45 เล่ม แบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ คือ พระวินัยปิฎก จำนวน 8 เล่ม พระสุตตันตปิฎก จำนวน 25 เล่ม พระอภิธรรมปิฎก จำนวน 12 เล่ม มาเป็นต้นฉบับในการแปล และเทียบเคียงเนื้อหาจากพระไตรปิฎกฉบับอื่น ทั้งยังแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะทำงานสรรหาผู้แปลทั้งไทยและต่างประเทศ และคณะทำงานกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ

นายเกรียงศักดิ์ ยุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการศาสนา ได้เสนอคณะรัฐมนตรีจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ในนามรัฐบาลไทย เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย และประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) จำนวน 2 คณะ คือ

1. คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ประกอบด้วย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานกรรมการ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นกรรมการ และพระพรหมบัณฑิต เป็นกรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 2 ปลัดกระทรวง จำนวน 20 กระทรวง นายกราชบัณฑิตยสภา ผู้อำนวยการศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและอธิบดีกรมการศาสนา เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม บาคาร่าเว็บตรง